ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
อนุบาล อ.1 10 6 16
อ.2 10 14 24
อ.3 20 9 29
รวม 40 29 69
ประถมศึกษา ป.1 14 20 34
ป.2 14 10 24
ป.3 14 17 31
ป.4 6 10 16
ป.5 10 12 22
ป.6 7 15 22
รวม 65 84 149
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 15 14 29
ม.2 12 14 26
ม.3 15 6 21
รวม 56 42 98
รวมทั้งสิ้น 156 142 298