ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  ตั้งอยู่หมู่ 2 ต.ยางซ้าย      อ.เมืองสุโขทัย   จ.สุโขทัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที 11 กันยายน 2482 เดิมชื่อโรงเรียนบ้านบางหว่าน ปี พ.ศ. 2504 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน  วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)ปีพ.ศ.2550ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3