ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
“ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 
ปรัชญาของโรงเรียน
ความรู้และคุณธรรม
ช่วยนำปัญญา
ให้พัฒนาตนเองและสังคมให้เกิดสุข