ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
"พัฒนาเทคโนโลยีสู่สากล เยาวชนพุทธวิถีเรียนดีสองภาษา ชุมชนร่วมพัฒนา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
ปรัชญาของโรงเรียน
ความรู้และคุณธรรม
ช่วยนำปัญญา
ให้พัฒนาตนเองและสังคม