ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

๑.การพัฒนาครูให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
๒.การพัฒนานำนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี

๓.การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้สื่อสารต่างประเทศ

๔.การพัฒนาครู นักเรียน ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
๕.การส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
๖.การพัฒนาและน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗.การจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

เป้าหมาย

โรงเรียนกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน     ทั้งด้านการบริหาร  และการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและชุมชน ดังนี้
เป้าหมาย

๑.นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสและประสบการณ์    การเรียนรู้จากการศึกษา  จนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน

๒. นักเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

๓. นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาตนทั้งทางร่างกาย อารมณ์  สังคม   และสติปัญญา

๔. นักเรียนทุกคนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึง

     ประสงค์ อยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข