ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                                         เพลงโรงเรียน
 
            โรงเรียนวัดวังสวรรค์              งามตระการประชาบำรุงรุ่งสถาน
เป็นแหล่งประสาทวิชาการ                 เพื่อบุตรหลานได้เพียรร้ำเรียนมา
เราดำรงคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์               และพิทักษ์บำรุงพุทธศาสนา
ขัดเกลาเยาวชนด้วยปัญญา               พัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กไทย
มารยาทเราฝึกฝนจนทั่วหน้า              การกีฬาของเราเกริกเกรียงไกร
ม่วง ขาว โบกพริ้วปลิวไสว                  งามวิไลยิ่งใหญ่ด้วยความดี
เราเคารพคุณครูบาอาจาย์                 กตัญญูสถาบันยิ่งชีวี
อบจ. ต้นสังกัดจัดสรรดี                      วังสวรรค์เด่นเป็นศรีสุโขทัย