ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ๑ ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓