ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
อนุบาล อ.1 9 10 19
อ.2 16 10 26
อ.3 11 14 25
รวม 36 34 70
ประถมศึกษา ป.1 11 12 23
ป.2 13 11 24
ป.3 11 7 18
ป.4 12 17 29
ป.5 23 11 34
ป.6 22 14 36
รวม 92 72 164
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 14 9 23
ม.2 17 25 42
ม.3 6 12 18
รวม 37 46 83
รวมทั้งสิ้น 165 152 317