ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลงานการแข่งขันงานมหกรรมท้งถิ่นภาคเหนือครั้งที่ 11 จังหวัดสุโขทัย
 
ประกวดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ (ประถม) เหรียญทอง
1. ด.ช. เบญจพล ทรัพย์คง
โครงงานวิทยาศาสตร์( ประถม) เหรียญทอง
1. ด.ช. อภิลาภ เสากุล
2. ด.ช. อัมรินทร์ เครือวัลย์
3. ด.ช. ทักษิณ ลอยมณี
โครงงานการงานอาชีพ( ประถม) เหรียญทอง
1. ด.ญ. อรนิช วุ่นพวง
2. ด.ญ. อนัชพร วิบรูณ์กูล
3. ด.ญ. อัจฉราพร ชะเอมจันทร์
การแกะสลักผลไม้ ( มัธยม ) เหรียญทอง
1. ด.ญ. พิจิตรา โพชนีย์
2. ด.ญ. ศศิมล รุ่งเรือง
3. ด.ญ. จิตตานุช สุขสว่าง
ประดิษฐ์ใบตอง(ประถม) เหรียญเงิน
1. ด.ญ. บุญยนุช พุทธรักษ์
2. ด.ญ. พิมพา เรืองศิริ
3. ด.ญ. รัตตินันท์ รุ่งเรือง
ประดิษฐ์ใบตอง(มัธยม) เหรียญเงิน
1. ด.ญ. สุมิตรา อ่ำปลั่ง
2. ด.ญ. วชิรญาณ์ รุกชาติ
3. ด.ญ. จุฑาทิพย์ เทพกุญชร
ประดิฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ เหรียญเงิน
1. ด.ญ. พัชรินพร คุ้มขัง
2. ด.ญ. เพ็ญนภา กาบัว
3. ด.ญ. สิรินทรา คูณมูล

มอบรางชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ระเบิด
Sukhothai Robot Contest 2014
วันที่ 27  มกราคม 2557
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ด.ช.ทักษิณ  ลอยมณี
ด.ช.อภิลาภ  เสากุล
ด.ช.เจตริน  น้อยทิม
ครูผู้ควบคุม นายชัยวัฒน์  นวลคำ

ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับภาคเหนือ
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ ๓ - ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

คะแนนที่ได้ 75 คะแนน  ได้ในระดับเหรียญ เงิน ลำดับที่ 5

1.เด็กชาย กณวรรธน์  นิคม

2.เด็กชาย กรวิชญ์  พุ่มม่วง

3.เด็กชาย ณัฐชานนท์  สมร่าง

ครูผู้ฝึกซ้อม นายชัยวัฒน์  นวลคำการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เด็กหญิง เด็กหญิงวรัชยา  รุกขชาติ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 
ได้คะแนน  
72  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน     ลำดับที่ 10   
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (
Manual Control) ป.1-ป.6  
1.เด็กชายกณวรรธน์  นิคม  2.เด็กชายชานนท์  แก้วยงกฏ 
3.เด็กชายสุธิราช  ม่วงทอง  ผลปรากฏว่า  คะแนนที่ได้   65   คะแนน   
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง    ลำดับที่ 10
การแข่งขัน ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3   
1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สอนเทียน 2. เด็กชายกิตติศักดิ์  อาราม 
ผลปรากฏว่า คะแนนที่ได้ 80 คะแนน ระดับเหรียญ ทอง  ลำดับที่  19

ครูผู้ควบคุม นายชัยวัฒน์  นวลคำ


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ณ เทศบาลนครแม่สอด

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control)

ป.4-ป.6 85ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒

โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)1. เด็กชายกฤษณะ  วงเดือน 2. เด็กชายณัฐวัตร  แก้วดวงเล็ก

3. เด็กชายภาวิน  ภู่เอี่ยม

ครูผู้สอนนักเรียน  1. นายชัยวัฒน์  นวลคำ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้(มัธยม) เหรียญทอง
1. ด.ญ. น้องหญิง   นิ่มแสง
2. ด.ญ. สุฑามาศ    ทองจันทร์
3. ด.ช.  อภินันท์     เนียมหอม