ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
พลศึกษา
ผลงานการแข่งขันงานมหกรรมท้งถิ่นภาคเหนือครั้งที่ 11 จังหวัดสุโขทัย
 
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา เหรียญเงิน
1. ด.ช. สุรศักดิ์ ภู่เอี่ยม
2. ด.ญ. ชลิตา คูณมูล
3. ด.ญ. ธัญญษลักษณ์ เพ็งเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรพล  เขียวอรุณ มอบเหรีญให้กับนักเรียน
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน จังหวัดสุโขทัย
ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 3-12 กันยายน 2556
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาทุ่มน้ำหนัก 14 ชาย
  นายสุรพัศ  ชื่นชม
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาขว้างจักร 16 ชาย
  นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตองประเภททีม 14 ชาย
  นายจีราวัฒน์   รุ่งไทย
  นายกิตติภูมิ   แก้วพงษ์
  นายอิทธิมนต์  ม่วงแย้ม
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตองประเภทคู่ 14 หญิง
 นางสาวณัฐลิณี  บุตรพรม
  นางสาวภัทรมาศ   ม่วงแย้ม
 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 12 ชาย
  เด็กชายสุทัศน์  จันทร
  เด็กชายอภิลาภ  เสากุล
ผู้ฝึกสอน
  นายโอฬาร   ธนะวงศ์
  นายชัยวัฒน์  นวลคำ
  นายวิโรจน์  ชูชาติ
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเหรียญให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
ในประเภทกีฬา กรีฑา ขว้างจักรเหรียญเงิน และทุ่มน้ำหนักเหรียญทอง 
ในรุ่นอายุ 14 ปีชาย เด็กชายสุรพัศ  ชื่นชม
ในประเภทกีฬา เปตอง ได้เหรียญเงินระดับภาคเหนือประเภทหญิงคู่14ปี 1.ด.ญ.จีราวรรณ์  รุ่งไทย 2.ด.ญ.เพ็ญนภา  กาบัว 3.ด.ญ.ขนิษฐา ขำชัยภูมิ กีฬานักเรียน อปท. ทะเลหลวงเกมส์ครั้งที่ 31 ได้ไปต่อระดับประเทศที่ ชลบุรีครับ  

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรพล  เขียวอรุณ มอบเหรีญให้กับนักเรียน
มอบรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ
ให้กับ เด็กชาย สุรพัศ  ชื่นชม
ครูผู้ควบคุม
นายโอฬาร   ธนะวงศ์
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รอบชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 31 ชลเกมส์
19-28 มกราคม 2557
ณ สนามกีฬากลาง สพล.ชลบุรี