ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
“เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน”ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2555

จากคุรุสภา

 

 

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานวันครู  ปี 2555”

จากคุรุสภา