ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
โครงการทักษะวิชาการภาคเหนือ ครั้งที่  13  ระหว่างวันที่  16-18 มิถุนายน  2558  ณ  อบจ . แพร่
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  เรื่อง "ศึกษาตำนานพระร่วง"
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิงสุมินตรา  นิคม
2.เด็กหญิงสิริยากร  อิ่มบู๋
3.เด็กหญิงนันทน์วัตร์ ขันฑวัตน์
นางปิยรัช  เจริญศิลป์  ผู้ควบคุม