ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ผลงานการแข่งขันงานมหกรรมท้งถิ่นภาคเหนือครั้งที่ 11 จังหวัดสุโขทัย
โครงงานสังคม (มัธยม) เหรียญเงิน
1. ด.ช. จีราวัฒน์ รุ่งไทย
2. ด.ญ. จีราวรรณ์ รุ่งไทย
3. ด.ญ. ภัทรมาศ ม่วงแย้ม