ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ผลงานการแข่งขันงานมหกรรมท้งถิ่นภาคเหนือครั้งที่ 11 จังหวัดสุโขทัย
ประกวดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ (ประถม) เหรียญทอง
1. ด.ช. เบญจพล ทรัพย์คง

มอบรางชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ระเบิด
Sukhothai Robot Contest 2014
วันที่ 27  มกราคม 2557
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ด.ช.ทักษิณ  ลอยมณี
ด.ช.อภิลาภ  เสากุล
ด.ช.เจตริน  น้อยทิม
ครูผู้ควบคุม นายชัยวัฒน์  นวลคำ

ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับภาคเหนือ
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ ๓ - ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ได้คะแนน 73 เหรียญ เงิน ลำดับที่ 26

เด็กชาย พัฒนายุ  ใจทิม

ครูผู้ฝึกซ้อม นายชัยวัฒน์   นวลคำ


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ณ เทศบาลนครแม่สอด

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

การงานอาชีพและเทคโนโลยีทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87ทอง10

โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)1. เด็กหญิงวรัชยา  รุกขชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน 1. นายชัยวัฒน์  นวลคำ