ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศิลป์ - ดนตรี
ศิลป์ - ดนตรี
ผลงานแข่งขันงานมหกรรมท้งถิ่นภาคเหนือครั้งที่ 11 จังหวัดสุโขทัย
วาดภาพระบายสี (อนุบาล) เหรียญทองอันดับที่ 3
1. ด.ช. ศิธิศักดิ์ อ่ำรอด
2. ด.ญ. ณัฐพร คมขำ
ประกวดระบายสี(ป.๑-ป.๓) เหรียญเงิน
1. ด.ญ. เยาวลักษณ์ อ่ำทุ่ง
2. ด.ญ. แพรวา เรืองศิริ
วาดภาพระบายสี(มัธยม) เหรียญทองแดง
1. ด.ช. ปรเมศวร์ ม่วงแย้ม
2. ด.ช. กฤษณะ วาดเขียน

ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับภาคเหนือ
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ ๓ - ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

คะแนนที่ได้ 85 คะแนน ระดับเหรียญ ทอง ลำดับที่ 7

1.เด็กชายกฤษณะ  วาดเขียน

2.เด็กชายกิตติภูมิ  แก้วพงษ์

ครูผู้ฝึกซ้อม นายชัยวัฒน์  นวลคำ

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘         ระดับภาคเหนือ
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

ได้ระดับเหรียญทองแดง
1.เด็กชายศิริศักดิ์   อ่ำรอด
2.เด็กหญิงณัฐพร   คมขำ
ครูผู้ฝึกซ้อม  ครูณัฐภรณ์  ฝังใจ


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ณ เทศบาลนครแม่สอด

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙


ศิลปะวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70เงิน19
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันทะวัตร์ 
2. เด็กชายพงศกร  คำคุ้ม
ครูผู้สอนนักเรียน 1. นายชัยวัฒน์  นวลคำ