ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการ"ประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียนในโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ"
(๑๙/๐๖/256๑ /เวลา ๐๙.๐๐ น.) โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ จัดโครงการ"ประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียนในโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ" โดยการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านวินัยนักเรียนและความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน ๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน มีความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ๓. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ ได้รวบรวมผลคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ดังนี้ พรรคหมายเลข ๑ "เด็กไทยแลนด์ ๔.๐" ได้ ๙๘ คะแนน พรรคหมายเลข ๒ "Hope"  ได้ ๑๘๔ คะแนน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นประธานนักเรียน เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หลำทุ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จากพรรค "Hope"
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,15:49   อ่าน 94 ครั้ง