ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(๑๒-๑๔ /๑๒/๖๑)ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายก อบจ.สท. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือฯโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ โรงเรียนวัดคลองโปร่งฯ จำนวน ๓๐๗ คน โดยมอบหมายให้
ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัด อบจ.สท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายสันต์ พันธุ์สังวร รองนายกฯ
เป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ และ นายธนรัฐ มหาศาล  เป็น ผอ.ค่ายฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกลูกเสือฯ ให้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีทักษะในการดำเนินชีวิต ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,17:49   อ่าน 88 ครั้ง