ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
   ๒๒ - ๒๓ ม.ค. ๖๒ นางศุภาพร ถมยา ครูโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ พาเด็กหญิงเยาวลักษณ์ หลำทุ่ง ตัวแทนนักเรียน สังกัด อปท.สุโขทัย ไปสอบแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒) ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ มีนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน จำนวน ๗๔ คน นักเรียนทำข้อสอบปรนัยและอัตนัยผ่านเกณฑ์ มีสิทธิ์ได้เข้าสอบ
สัมภาษณ์ จำนวน ๑๘ คน
       ผลการสอบแข่งขัน เด็กหญิงเยาวลักษณ์ หลำทุ่ง ได้รับเกียรติบัตรผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในการนี้ นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันฯ

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,19:14   อ่าน 130 ครั้ง