ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(๒๓-๒๔/๐๑/๖๒) โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ได้ดำเนินงานตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
          วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดราษฏร์ศรัทธาราม วัดหนองโว้ง วัดโสภาราม วัดคลองโป่ง และวัดวังสวรรค์
          วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ อบรมความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          ๑.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
          ๒.  เพื่อส่งเสริมด้านวินัย   ความรับผิดชอบ   ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที
          ๓.  เพื่อให้ชุมชน  โรงเรียน วัด มีส่วนช่วยถ่ายทอด ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น
 

 

 

โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,11:18   อ่าน 105 ครั้ง