ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
(๒๒/๐๒/๖๒) เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ขอใช้สถานที่ และขอสนับสนุนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๖๗ คน เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด(สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองสุโขทัย) “โตไปไม่โกง” โดยมี นางสาวกัลยา โพธิ์พยอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและเยาวชนสุโขทัย มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับผู้เรียน รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีทัศนคติไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2562,22:11   อ่าน 40 ครั้ง