ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
(๕/๓/๖๒) นางพิชญ์จิรา เปลี่ยนสะอาด ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มี.ค. ๖๒ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยมีนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กล่าวเปิดการประชุม รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ และผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย เป็นวิทยากรผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,13:17   อ่าน 78 ครั้ง