ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการ Math Rally
(18-19/03/62) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) จัดกิจกรรม Math Rally ประจำปีการศึกษา 2561 ท่าน ผอ.ธนรัฐ  มหาศาล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6  จำนวน 99 คน  เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ได้พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการกลุ่ม ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,19:00   อ่าน 81 ครั้ง