ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร
(20/03/62) โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) จัดโครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2561 ท่าน ผอ.ธนรัฐ  มหาศาล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ ระดับชั้น ป.4-ม.2  จำนวน 160 คน  โรงเรียนวัดปากพระ จำนวน 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง นำความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรนำมาปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน เสริมสร้างวินัยจราจร กระตุ้นให้ผู้ปกครองชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างระเบียบวินัยจราจร ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,17:41   อ่าน 75 ครั้ง