ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) นำนักเรียน 45 คน  ครูผู้ควบคุม 5 คน เข้าร่วม โครงการค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงขึ้น นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กระตุ้น ส่งเสริม ตระหนักถึงคามสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินระดับชาติ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ให้เพิ่มขึ้น
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,16:15   อ่าน 151 ครั้ง