ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือช่อสะอาด ต่อต้านการทุจริต
(๒๕/๑๑/๒๕๖๒) เวลา ๓๐.๐๐ น. โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือช่อสะอาด ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสุโขทัย นายยงยุทธ ใจเสาร์ดี เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมวังสวรรค์ ๒
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,16:50   อ่าน 187 ครั้ง