ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด
(๑๘-๒๐/๑๒/๖๒) โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) สังกัด อบจ.สุโขทัย นายวรการ หาญทองกูล รองปลัดอบจ. รกท.ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สท. มอบหมายให้ นางจินตนา เอี่ยมสำอางค์ ผอ.กศ. เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือรามคำแหง อ.เมือง จ.สุโขทัย นำโดย นายธนรัฐ มหาศาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ นำคณะลูกเสือ- เนตรนารี และยุวกาชาด ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ คณะครูผู้ควบคุมหน่วยยุวกาชาด เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๘๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เสียสละ มีวินัยอดทน มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถนำประสบการณ์ความรู้ทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562,13:39   อ่าน 147 ครั้ง