ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก นางอุษา อินทรทัต รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 500 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความสนใจ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2563,10:11   อ่าน 78 ครั้ง