ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Math Rally
(25/02/63) โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) จัดกิจกรรม Math Rally ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) โดยมีนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4- 6 จำนวน 82 คน คณะวิทยากร ประกอบด้วยคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และคณะครูโรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) จำนวน 18 คน นักเรียนที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงประจำฐาน จากระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 30 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตระหนักถึงความสำคัญ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,19:02   อ่าน 147 ครั้ง