ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจัดหวัด จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
(26/02/63) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจัดหวัด จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นำไปปฏิบัติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ณ วัดไทยชุมพล อ.เมือง จ.สุโขทัย
               ผลการแข่งขัน นักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าประกวดในระดับภาคสงฆ์ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
               * รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จงแจ่ม บรรยายธรมม เรื่อง วิสาขบูชาศรัทธาในพุทธธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
               * รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงภัทรมน  อ่ำทุ่ง  บรรยายธรรม เรื่อง สุจริตธรรมนำไทย พ้นภัยคอร์รัปชัน
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2563,14:20   อ่าน 154 ครั้ง