ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๗-๒๘ ส.ค.๖๓ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) นางศุภาพร ถมยา ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมจริยธรรม  วันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๒ คน วันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๘๔ คน ณ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เข้าสู่วิถีพุทธ และแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้อย่างถูกต้อง
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,16:48   อ่าน 26 ครั้ง