ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร
9 ก.ย.๖๓ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) นางศุภาพร ถมยา ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 84 คน ณ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้มาปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน เสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน กระตุ้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างระเบียบวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,18:08   อ่าน 25 ครั้ง