ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบธงลูกเสือช่อสะอาด และเครื่องหมายแบรนด์ ลูกเสือช่อสะอาด ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๖ ก.ย. ๖๓ (๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.) นายสนธยา ยาพิณ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย 
เป็นประธานในพิธีมอบธงลูกเสือช่อสะอาด และเครื่องหมายแบรนด์ลูกเสือช่อสะอาด นางจินตนา เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เป็นผู้รับมอบธง นายธนรัฐ มหาศาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ กล่าวต้อนรับ โดยมีลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  มีความภาคภูมิใจในตนเอง ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป   
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,15:32   อ่าน 128 ครั้ง