ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Math Rally ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม Math Rally ประจำปีการศึกษา 2563  ณ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) โดยมีนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4- 6 จำนวน 74 คน คณะวิทยากร ประกอบด้วยคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และคณะครูโรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) จำนวน 14 คน นักเรียนที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงประจำฐาน จากระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 25 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตระหนักถึงความสำคัญ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2564,17:57   อ่าน 85 ครั้ง