ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการนิทรรศการผลงานผู้เรียนโรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)
๒๕/๐๓/๖๔ นายมนู  พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายสมคิด  เขียวฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เขต ๕ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิทรรศการผลงานผู้เรียนโรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) จำนวน ๒๙๕ คน คณะครูจำนวน ๒๖ คน จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,13:35   อ่าน 73 ครั้ง