ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 45 คน มีครูควบคุมดูแล 5 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ วันที่ 22 มีนาคม 2559
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ตระหนักในความสำคัญของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2559,15:56   อ่าน 943 ครั้ง