ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานการพัฒนาและใช้ชุดการสอนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม (ผู้รายงาน นางภาวิณี  ทองมน)

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและใช้ชุดการสอนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ผู้รายงาน ภาวิณี ทองมน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการ โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)  
ปีที่พิมพ์    2559
บทคัดย่อ
          การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการสอนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยมระหว่างก่อนและหลังเรียนชุดการสอนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก การลบ  การคูณ การหารทศนิยม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังเรียนในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) จำนวน 17 คน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ได้มาจากเจาะจงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้รายงานเป็นครูผู้สอน
          ผลการศึกษาพบว่า
          1. ผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน  5  ท่าน พบว่ามีผลการประเมินในระดับมากและมากที่สุดทุกรายการ
          2. จากการพัฒนาชุดการสอนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม พบว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 
          3. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก  การลบ การคูณ การหารทศนิยม พบว่าหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอน สื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
          4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก  การลบ การคูณ การหารทศนิยม ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,00:00   อ่าน 5075 ครั้ง