ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง     การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                       

ชื่อผู้ศึกษา    นางอัญชลีภรณ์  ฟักบาง

ปีที่ศึกษา     2559

 

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม           การเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้           แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  3)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC   4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบํารุง) อําเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1 ห้องเรียน จํานวน 34 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC หน่วยที่ 5 เรื่อง Healthy and illness จํานวน 7 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ทํา การสอน 14 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 3)แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ        การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนี ประสิทธิผล

ผลการศึกษาพบว่า

1.    ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82. 84/81.27  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2.     ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้          แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.7406  แสดงว่า        การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทําให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 74.06

3.    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจรายข้ออยู่ในระดับมาก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,14:43   อ่าน 2110 ครั้ง