ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
14-16 ส.ค. 62 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) นำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คนครูผู้ควบคุมดูแล จำนวน 1 คน รวม 11 คน เข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ณ เทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ได้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีระเบียบวินัย เคารพกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งกิจกรรมในการจัดอบรมได้แก่ กิจกรรมด้านการสร้างวินัยจราจรและกฎหมายที่ควรรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,09:39   อ่าน 422 ครั้ง