ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
วันที่  14  กันยายน  2558
วัตถุประสงค์

1.เพื่อสนองนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ด้านการส่งเสริมการศึกษามุ่งเน้น           การลดช่องว่างด้านการศึกษาระหว่างชุมชนเมืองและชนบท ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีอันทันสมัย

2.เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ส่งเสริมให้แสวงหา ความรู้นอกห้องเรียนด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเรียนรู้อย่างมีความสุข

        3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ตระหนักในความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์  เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง สามารถนำวิธีการ           ทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นระบบ
 
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2558,00:00   อ่าน 1153 ครั้ง