ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาวรรณ น้อยโนนทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0855325045
อีเมล์ : Supawan.tautae@gmail.com .
ที่อยู่ :
9 หมู่ 8 ต.แม่ริม อ.ท่าปลา จ.สุโขทัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 ปี โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล