ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชัยวัฒน์ นวลคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0824019318
อีเมล์ : ccvvnnkk@hotmail.com
ที่อยู่ :
184/13 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 วทบ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(แขนงคอวพิวเตอร์อุตสหกรรม)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 เมษายน 2554 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ครูคอมพิวเตอร์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงาน