ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางภาวิณี ทองมน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0873547626
อีเมล์ : Tongmon6569@hotmail.com
ที่อยู่ :
65/4 ม.2 ซอย 3 ถ.นรานุกูลกิจก ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี วุฒิครุศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาคณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
4 ปี โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น"
2 ปี 2554 ครูสอนดี ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย
3 ปี 2550 ครูดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์