ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุธิดา วศินะเมฆินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0836245833
อีเมล์ : da2054@hotmail.com
ที่อยู่ :
58 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2545 การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร
2529 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ละคร (นาง) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนบ้านปางส้าน ครูผู้ช่วย
2554-2558 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ครู คศ๑
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล