ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอัญชลีภรณ์ ฟักบาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 08 – 3161 – 2760
อีเมล์ : poa2517@hotmail.com
ที่อยู่ :
129 ม.8 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทร 08 – 3161 – 2760
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550-ปัจจุบัน โรเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล