ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมาลา พัดกลม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 08 – 6936 – 3653
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
10 ม.1 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัยโทรศัพท์ 64000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 คบ. วิทยาลัยครูกำแพงเพชร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2532-2550 โรงเรียนสายธรรม ครูผู้สอน
2550- ปัจจุบัน โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล