ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การจัดการทั่วไป

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนงคราญ ตะมะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 08 – 3620 – 5167
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
14 ม.13 ต. แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 08 – 3620 – 5167
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล