ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพิชญ์จิรา เปลี่ยนสะอาด
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางทิพวรรณ เจริญสุข
ผู้ช่วยครูผู้สอนปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวสาลิณี แสงอบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0