ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพิชญ์จิรา เปลี่ยนสะอาด
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวนวรัตน์ ขัดถาม
ผู้ช่วยครูผู้สอนปฐมวัย

นางสาวสาลิณี แสงอบ
ครู คศ.3