ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพิชญ์จิรา เปลี่ยนสะอาด
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววณัฐริกา ขัดถาม
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวสาลิณี แสงอบ
ครู คศ.3