ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดวงทิพา พุ่มไม้
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุธิดา วศินะเมฆินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสุนันท์ นกเทศ
ครู คศ.2

นางสาวณัฐภรณ์ ฝังใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0