ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดวงทิพา พุ่มไม้
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุธิดา วศินะเมฆินทร์
ครู คศ.1