ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภาวิณี ทองมน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมาลา พัดกลม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาว กนกวรรณ วงค์จันทร์
ผู้ช่วยครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายสุรนาท โมลาลาย
ครูอัตราจ้าง