ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ภาวิณี ทองมน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมาลา พัดกลม
ครู คศ.1

นางสาว กนกวรรณ วงค์จันทร์
ผู้ช่วยครูผู้สอนคณิตศาสตร์

นางสาวแสงระวี ลักษณาวงค์
ครูผู้ช่วย