ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางเบญจมาภรณ์ สิทธิ
ครู คศ.3