ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นางสุนันท์ นกเทศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวณัฐภรณ์ ฝังใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2