ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นายนิพนธ์ นุชนารถ
ครู คศ.2

นางสุนันท์ นกเทศ
ครู คศ.2